Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer 655 d.d. 10-06-1996.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Holland Mineraal BV schriftelijk en mondeling te sluiten overeenkomsten.

1.2 Holland Mineraal BV wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden, die van deze algemene voorwaarden afwijken, van de hand, tenzij deze uitdrukkelijk door Holland Mineraal BV zijn aanvaard. Indien de opdrachtgever bij zijn acceptatie verwijst naar eigen voorwaarden en deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, is Holland Mineraal BV niet gebonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet geldend beding te worden opgevat als een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel geldend is.

1.4 In deze voorwaarden wordt verstaan onder "het werk": het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Offertes van Holland Mineraal BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. De offerte wordt voorzien van een dagtekening. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren materialen, welke omschrijving voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

2.2 Tenzij anders vermeld in de offerte, is de offerte gedurende 30 dagen van kracht.

2.3 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Holland Mineraal BV de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

Artikel 3 Totstandkoming en wijzigingen

3.1 De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de opdrachtgever van hetgeen in de offerte is aangeboden, danwel door: a. verzending van een schriftelijke orderbevestiging door Holland Mineraal BV en wel vanaf de dagtekening daarvan. b. in het geval er geen sprake is van een schriftelijke orderbevestiging, de aanvang van de werkzaamheden door Holland Mineraal BV.

3.2 Wijzigingen in de opdracht, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Holland Mineraal BV te worden meegedeeld.

3.3 Wijzigingen in de opdracht zijn uitsluitend van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding door Holland Mineraal BV.

Artikel 4 Prijs

4.1 Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, alsmede omzetbelasting en eventuele andere heffingen en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Indien de kostprijzen en/of prijzen, waarvoor Holland Mineraal BV produkten, nodig ter uitvoering van de overeenkomst, van derden betrekt, tussen het tijdstip van het totstandkomen van de overeenkomst en het tijdstip van uitvoering van de opdracht wijziging ondergaan, heeft Holland Mineraal BV het recht haar prijzen te wijzigen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht alsdan te annuleren en wel binnen 14 dagen, nadat hij van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Holland Mineraal BV voert de overeenkomsten met een redelijkerwijs vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit.

5.2 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht Holland Mineraal BV de opdrachtgever of de door deze aangewezen tussenpersonen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde werkzaamheden worden naar redelijkheid door Holland Mineraal BV bepaald.

Artikel 6 Verplichtigingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is jegens Holland Mineraal BV verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Holland Mineraal BV en onder condities, die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere  verheidsvoorschriften.

6.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Holland Mineraal BV tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

6.3 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 Indien de aanvraag en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Holland Mineraal BV voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

6.5 De opdrachtgever draagt zorg voor de goede bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk c.q. de plaats van aflevering van de te leveren zaken.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Holland Mineraal BV geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in

7.3, heeft Holland Mineraal BV het recht:

a. de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden nagekomen. b. door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de nakoming van dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden nagekomen op te schorten zolang de verhindering duurt.

7.2 Ook na opschorting blijft Holland Mineraal BV bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden.

7.3 Onder overmacht wordt mede verstaan: elke omstandigheid waarmee Holland Mineraal BV ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd, zoals: (werk)staking, bedrijfsbeëindiging, uitsluiting, brand en andere vernietigingen en/of schade in fabrieken of magazijnen c.q. bedrijfsstoornissen, hetzij bij Holland Mineraal BV, hetzij bij haar leveranciers van zaken en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstromingen, stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten, accijnzen en/of belastingen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 8 Oplevering

8.1 Door Holland Mineraal BV opgegeven (leverings)termijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen. Holland Mineraal BV is niet aansprakelijk in het geval van voor de opdrachtgever schadelijke gevolgen wegens overschrijding van (opleverings)termijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Holland Mineraal BV.

In geval van overschrijding bericht Holland Mineraal BV de opdrachtgever.

8.2 Ook wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen opleveringstermijn door Holland Mineraal BV wordt overschreden. Een zodanige overschrijding vormt geen grond voor ontbinding en/of voor schadevergoeding.

8.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: a. hetzij wanneer Holland Mineraal BV aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid is en deze het werk heeft goedgekeurd danwel aanvaard. b. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Holland Mineraal BV schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren danwel te aanvaarden.

8.4 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn zullen de oplevering niet in de weg staan.

8.5 Oplevering ontslaat Holland Mineraal BV van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

8.6 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Holland Mineraal BV naar de opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de faktuur aangegeven termijn en bij gebreke van een termijn binnen 30 dagen na de faktuurdatum.

9.2 Het kantoor van Holland Mineraal BV geldt als plaats van betaling.

9.3 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek.

9.4 Holland Mineraal BV draagt zorg voor tijdige fakturering. Deelfakturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

9.5 Holland Mineraal BV is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s) gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.

9.6 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Holland Mineraal BV blijft de eigenaar van alle zaken zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtigingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Holland Mineraal BV is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming welke Holland Mineraal BV met inachtneming van normale vakkennis en zorgvuldigheid redelijkerwijs had behoren te voorkomen.

11.2 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Holland Mineraal BV aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot maximaal het beloop van de vrijwaring van Holland Mineraal BV zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van haar kan worden gevergd om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen.

11.3 De opdrachtgever vrijwaart Holland Mineraal BV voor alle aanspraken van derden terzake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten. Een en ander laat onverlet de zorgplicht van Holland Mineraal BV ex artikel 5 van deze voorwaarden.

11.4 Holland Mineraal BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs- en stagnatieschade, behoudens opzet en grove schuld.

11.5 Holland Mineraal BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van (opleverings) termijnen.

11.6 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten door Holland Mineraal BV of bij rechterlijke uitspraak gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Holland Mineraal BV terzake wordt erkend of vastgesteld, zal Holland Mineraal BV te harer keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de faktuurwaarde terzake van het geleverde werk of de overeengekomen werkzaamheden opnieuw (doen) verrichten. Tot verdere schadevergoeding is Holland Mineraal BV nimmer verplicht.

11.7 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat hij niet verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken, die van hem afkomstig zijn danwel zijn voorgeschreven of van een leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

Artikel 12 Garantie en reclame

12.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Holland Mineraal BV zich om gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst nadien, zij het binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.

12.2 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale gebruiks- c.q. bedrijfsomstandigheden die derhalve niet het gevolg zijn van: - onvoldoende onderhoud door opdrachtgever. - veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Holland Mineraal BV. - door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties. - normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge artikel 11.7.

12.3 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 12.1 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever Holland Mineraal BV: - onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen. - aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk danwel het rechtstreeks gevolg zijn van een verwijtbare fout van Holland Mineraal BV, onverminderd het bepaalde in artikel 11.7.

12.4 De ingevolgde de garantieverplichting door Holland Mineraal BV vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.

12.5 Reclames omtrent fakturen, voor zover ze geen betrekking hebben op de in 12.1 en 12.2 genoemde gebreken, moeten binnen acht dagen na de dag van verzending

van de fakturen schriftelijk bij Holland Mineraal BV worden ingediend.

12.6 Na verloop van voormelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt.

12.7 De betalingstermijn wordt ten gevolge van een reclame niet opgeschort.

12.8 De opdrachtgever dient desgevraagd onverwijld alle door Holland Mineraal BV gewenste gegevens, welke redelijkerwijs van belang zijn voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en de (omvang van de) schade te verstrekken, alsmede toe te staan dat het door Holland Mineraal BV opgeleverde werk door Holland Mineraal BV aan te wijzen deskundigen wordt geinspecteerd, zulks op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding.

Artikel 13 Niet-nakoming door opdrachtgever, opschorting, staking, ontbinding

13.1 De opdrachtgever is in verzuim zonder dat sommatie of ingebrekestelling nodig is, indien hij volgens de bepalingen van artikel 9 niet tijdig betaalt. Als dan zal de opdrachtgever de dan geldende wettelijke rente, verhoogd met 2%, over het faktuurbedrag verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de dagtekening van de faktuur.

13.2 De opdrachtgever is tevens in verzuim, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, indien zijn faillissement wordt aangevraagd of hem surseance van betaling wordt verleend, indien opdrachtgever zijn ondernemingsactiviteiten staakt of indien de ondernemingsvorm wijzigt, als ook in geval van overlijden, of, indien op-drachtgever een vennootschap is, in geval van haar ontbinding. Alsdan zijn alle vorderingen van Holland Mineraal BV op de opdrachtgever opeisbaar en geldt het bepaalde in artikel 13.1 van deze voorwaarden.

13.3 Bij verzuim van de opdrachtgever is deze naast vergoeding van de andere schade tevens alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering (daaronder begrepen de kosten verbonden aan het voor invordering inschakelen van derden), alsmede andere eventuele vermogensschade als bedoeld in artikel 6:96 BW verschuldigd. De kosten van de buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het faktuurbedrag.

13.4 Holland Mineraal BV is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingsconditie(s) niet in acht neemt en/of in gebreke blijft conform artikel 9.5 van deze voorwaarden het nodige te verrichten.

13.5 Holland Mineraal BV is bovendien gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet (volledig) zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit enige met Holland Mineraal BV gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van dienst bedrijf.

13.6 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

13.7 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Holland Mineraal BV alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interessen, die veroorzaakt zijn door de niet, niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen door de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door Holland Mineraal BV gederfde inkomsten.

Artikel 14 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 14.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze algemene voorwaarden en/of daarop gebaseerde overeenkomsten zullen worden beslecht door de gewone rechter; ingeval de Arrondissementsrechtbank de bevoegde rechter is, wordt het geschil bij uitsluiting beslecht door de Arrondissementsrechtbank in het arrondissement, waarin Holland Mineraal BV gevestigd is.

Holland Mineraal BV, Tielstraat 8, 7418 CS DEVENTER