Privacyverklaring

Holland Mineraal gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgt ervoor dat deze beveiligd en beschermd worden volgens de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens, waarom we deze verzamelen en hoe we deze verwerken.
Persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor klanten en/of leveranciers van Holland Mineraal B.V..
In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Holland Mineraal B.V. omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: NAW-gegevens, e-mailadressen, IP-adressen, telefoonnummers.
Holland Mineraal B.V. vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om bij u een offerte aan te kunnen vragen, u een offerte te kunnen aanbieden, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van (deels-) externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en
inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van kunnen uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Ook maken wij gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden zoals het versturen van een e-mail nieuwsbrief mailing.
Direct marketing
Wij gebruiken uitsluitend zakelijke gegevens voor commerciële doeleinden zoals het per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten dit niet meer op prijs te stellen.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.
Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Holland Mineraal B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens;
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
Beveiliging persoonsgegevens
Holland Mineraal B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op Info@hollandmineraal.nl.
Uw rechten
U heeft het recht:
  • uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
  • uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op of bel ons 0570 621161.